Ondernemen en een maatschappelijke functie

Ondernemen en een maatschappelijke functie

MVO

De MVO Nederland is een bedrijvennetwerk van Europa, de term MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze organisatie bestaat uit 2500 ondernemers met als gezamenlijk doel een versnelde overgang naar een nieuwe economie. Onder deze nieuwe economie wordt verstaan dat gewerkt wordt naar een gezonde economie waarin financiële resultaten samengaan met zorg voor de aarde en mensen.

Maatschappelijk verantwoorde ondernemers houden rekening met de effecten op mens, milieu en maatschappij. Echter is de vorm hiervan bij iedere onderneming anders, dit hangt samen met de sector, bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur en strategie. Het gaat echter wel altijd om activiteiten die niet door de wet worden verplicht.

Zo kunnen bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor zaken die tot hen spreken, zoals; luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. Er de eerste stap die vanuit MVO wordt genomen is om de problematiek niet te vergroten, vervolgens zijn er veel bedrijven die een stap verder gaan en willen bijdragen aan het oplossen van het probleem. Voor ondernemingen met winstoogmerk is het tevens hier meer winst door te krijgen omdat ook consumenten steeds vaker kiezen voor verantwoorde bedrijven.

Voor MVO is geen keurmerk omdat het niet eenvoudig is om te bepalen wanneer een bedrijf maatschappelijk verantwoord bezig is. Dit heeft te maken met onze voortdurend veranderende maatschappij.

Voorbeelden MVO

Een garagehouder die een opleiding biedt voor hangjongeren, de afdeling Personeel en Organisatie van een grote financiële dienstverlener die een bij het aannemen van personeel openstaat voor ander personeel, een bouwmarkt die verantwoord hout aanbiedt met oog op behoud van bossen.’

MBO

In tegenstelling tot MVO is er voor MBO geen netwerk opgezet, het is gericht op het investeren in de kwaliteit van de lokale samenleving. Dit biedt kansen voor het bedrijf door toename in aanzien, individuele medewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen en de onderlinge samenwerking wordt versterkt.

Bedrijven kunnen voor het versterken van de relatie met de eigen omgeving financiële middelen bieden, maar steeds vaker bieden zij immateriële zaken zoals kennis, contacten, apparatuur, tijd van medewerkers en leiding.

MBO laat zich eenvoudig omschrijven in 5 M’s;

 1. Mensen, vrijwillige inzet van medewerkers
 2. Middelen, het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen
 3. Massa, het openstellen van netwerken
 4. Media, in- en externe media kanalen openstellen
 5. Munten, het beschikbaar stellen van financiële middelen

Maatschappelijke betrokkenheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering, in een samenleving waar verwacht wordt dat mensen en organisaties een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

MBO is ook interessant voor marketeers omdat er een duidelijke link zichtbaar is tussen de betrokkenheid van een bedrijf en de reputatie. Onderzoek wijst uit dat het imago van bedrijven die op een of meerdere manieren maatschappelijk betrokken is positief wordt beïnvloed.

De oorzaak hiervan is dat consumenten hun eigen normen en waarden relateren aan die van het bedrijf, waardoor zij positiever gaan denken over het bedrijf.

Een overzicht van voordelen is als volgt;

De organisatie

 • Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten en rekent bedrijven hierop af. Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
 • Goed imago: de perceptie van het bedrijf door stakeholders en maatschappij wordt er positief door beïnvloed.
 • Grotere naamsbekendheid
 • Onderscheiding van concurrenten
 • Uitbreiding netwerk
 • Strategische samenwerking met externe partijen
 • Toegang tot nieuwe markten
 • Toegang tot nieuwe kennis
 • Voedingsbodem voor nieuwe producten en / of diensten
 • Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers
 • Hogere omzet als gevolg van bovengenoemde effecten

Het team

 • Gemeenschappelijke cultuur: normen en waarden binnen het team worden versterkt.
 • Teambuilding: maatschappelijke activiteiten versterken de teamgeest tussen medewerkers.
 • Samenwerking: maatschappelijke activiteiten versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers.

De medewerker

 • Trots: medewerkers zijn trots omdat hun werkgever zich inzet voor de samenleving.
 • Betrokkenheid: medewerkers raken meer persoonlijk betrokken bij de organisatie waar ze werken, omdat deze hun de kans biedt om zich in te zetten voor anderen. Ze worden aangesproken als mens i.p.v als werknemer.
 • Persoonlijke ontwikkeling: medewerkers leren, omdat zij hun competenties toepassen in een andere context.
 • Talentontwikkeling: onalledaagse activiteiten brengen onvermoede talenten in mensen naar boven.
 • Zingeving: medewerkers vinden maatschappelijke activiteiten zinvol.
 • Nieuwe ontmoetingen, netwerken
 • Doorbreken van routine
 • Blikverruiming, waardering voor anderen
 • Inspiratie
 • Plezier

Voorbeelden MBO

‘Een garagehouder die een wekelijks sleutel uurtje organiseert voor hangjongeren, de afdeling Personeel en Organisatie van een grote financiële dienstverlener die een sollicitatiecursus geeft aan allochtone vrouwen, medewerkers van een bouwmarkt die bij zelfstandig wonende ouderen klusjes aan huis doen.’

Verhage

Tweemaal per jaar komen de franchiseondernemers en medewerkers van het hoofdkantoor van Verhage bijeen voor de formule dag. Deze dag is erop gericht om de samenhorigheid binnen de formule in stand te houden, maar ook om zich te ontwikkelen als ondernemer, medewerker en organisatie.

De meest recente Verhage formule dag stond in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De vraag van de dag bestond uit; ‘Hoe kunnen wij als verhage een steentje bijdragen aan een betere wereld?’.

Voor deze dag was Marius Smit aanwezig, de oprichter van Plastic Whale, de allereerste professionele plastic fishing company ter wereld. Het bedrijf heeft als missie ‘s werelds wateren plasticvrij maken, dit doen ze met behulp van sloepen die gemaakt zijn van plastic dat ze uit de wateren vissen. De boodschap die verhage meekrijgt is ‘Niet te lang en te veel nadenken, maar vooral doen!’. Dit is dan ook wat de ondernemers hebben gedaan, anderhalf uur lang hebben zij de Amsterdamse grachten ontdaan van plastic materiaal.

Maar ook buiten deze formule dag is te zien dat Verhage zeer bewust bezig is met zijn rol binnen onze maatschappij, zo hebben ze bijvoorbeeld al in 2012 gekozen voor slankere fritessaus welke 75% minder calorieën bevat dan reguliere mayonaise.

Naast maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt Verhage ook een zeer betrokken rol binnen de buurt waar de store zich bevindt. Dit is voor iedere store anders, omdat geen enkele buurt exact hetzelfde is. Maar bij iedere ondernemer is wel dezelfde passie voor zijn store te voelen.

Wanneer dan ook gekeken wordt naar het overzicht van maatschappelijk betrokken ondernemen dan zijn vrijwel alle zaken hierop van toepassing.

In een recent artikel op de snackkoerier, 2 augustus 2018, zien we dan ook een voorbeeld hiervan. Een citaat uit het artikel;

Hell blijft altijd met medewerkers bezig en geeft ze het gevoel gewaardeerd te worden. ‘Het meisje dat nu niveau 3 doet, hield laatst een presentatie in de klas. Toen ben ik daarnaartoe gereden en heb ik kroketten gebakken en getrakteerd. Zij is zwaar dyslectisch, maar ze doet het fantastisch, daar ben ik dan verschrikkelijk trots op. Zo maak je mensen enthousiast voor jouw bedrijf en de branche. Soms wel hun hele leven lang. Dat weegt zeker op tegen de vaak minder in het zicht lopende extra kosten die een sterke in- en uitstroom van personeel met zich meebrengen.

https://www.snackkoerier.nl/personeel/artikel/2018/08/zo-maak-je-cafetariamedewerkers-enthousiast-voor-jouw-bedrijf-101297584